โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไหล่หินวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.77 KB