โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แผน / โ่ครงการพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.83 KB