โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.47 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.2 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.92 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.8 KB
Adobe Acrobat Document กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.66 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.69 KB