โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.76 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.18 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.63 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.17 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ มาตราการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.17 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกันผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.69 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.13 KB