โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียนไหล่หิน
 
        โรงเรียนไหล่หินวิทยาเดิมในปี  พ.ศ. 2502 – 2517 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงประถมศึกษาปีที่ 7  ต่อมาราษฎรตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  มีความต้องการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงที่ส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อในเมืองหรือโรงเรียนประจำอำเภอ เพราะอยู่ห่างไกลประกอบกับฐานะของผู้ปกครองค่อนข้างยากจน การประชุมสภาตำบลจึงได้หารือกัน ในที่สุดมอบหมายให้  นายอินสม  วรรณมณี  กำนันตำบลไหล่หินเป็นประธาน  และนายเหรียญ  สิทธิวัง ครูใหญ่เป็นเลขานุการร่วมกับกรรมการสภาตำบล ในการประชุมได้ตกลงคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ  มติในที่ประชุมตกลงใช้สถานที่มติในที่ประชุมตกลงใช้สถานที่บริเวณเนินเขาอยู่ทางทิศเหนือของบ้านไหล่หิน ซึ่งมี  นายยอด  จินะการ  ได้บริจาคที่ดิน  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2502  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 เป็นแบบ 3 ห้องเรียน  ประกอบด้วย  ห้องพักครู 1 ห้อง   ห้องสมุด 1 ห้อง โดยมีสภาตำบลได้สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์  งบประมาณในระยะแรกและได้รับการบริจาค      

จาก      
     นายศรีวงค์         ไชยวงค์        นายกพุทธสมาคมลำปาง         จำนวน      1,000.00    บาท
     นายแก้ว            ทุ่งแจ้ง         อดีตศึกษาธิการอำเภอเกาะคา     จำนวน     1,000.00    บาท
     พระมุณี           กิตติวณโณ       จ.เชียงใหม่  บริจาคยอดกัณฑ์เทศ จำนวน   14,598.25  บาท
                                                                  รวมยอดเงินทั้งสิ้น    16,598.25  บาท
 
      การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2503 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 เดือน 5 วัน โดยได้รับการสนับสนุน  จาก นายพงษ์เดช  จงกล อดีตนายอำเภอเกาะคาเป็นอย่างดี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2503  เป็นต้นมา  มีนักเรียนครั้งเเรก จำนวน  35  คน  มีครูจำนวน  2  คน  โดยมี
1. นายเกรียงไกร           พันธ์ศรี            ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
2. นางสาวนงลักษณ์       ณ ลำปาง         เป็นครูประจำชั้น
      ในปี พ.ศ. 2517  นายมา   พรมเรือง  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ของโรงเรียนมีจำนวน ที่ดิน  73  ไร่  1 งาน 63  ตารางวา  ในปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้มอบที่ดินให้สาธารณสุขอำเภอเกาะคา
สร้างสถานีอนามัยตำบลไหล่หินเป็นจำนวน 5 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 68  ไร่ 1 งาน  63  ตารางวา


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.71 KB