โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา สิทธิวัง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ สิทธิวัง
ตำแหน่ง : กรรมการผูู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกัลย์ ต้นอ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม จำปา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ต.สุบิน จีนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายนำชัย บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ