โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุดาพร อำไพรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0895604649
อีเมล์ : Mama_nai@hotmail.com

นางสาวเภาวรินทร์ วรรณมณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2