โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน

       พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยจิตอาสา วิถีพุทธ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ