โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง คำลือ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายทั่น ตากัน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2537
ชื่อ-นามสกุล : นางทองสินธุ์ ดวงอุปมา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ เหลืองอร่าม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายธรณินทร์ เมฆศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายมานัส นพคุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561- ปัจจุบัน