โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
คณะผู้บริหาร

นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา