โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางไพบูลย์ พัลวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายสัจจา สัจจะเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1