โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางไพบูลย์ พัลวัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายสัจจา สัจจะเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1