โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   1.พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอกภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
   2.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   3.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คู่เคียงพระ
     ราชดำริ
   4.พัฒนา ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   5.สร้างความตระหนักให้ชุมชนหรือทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
     ศึกษา