โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
บุคลากรทางการศึกษา

นายศุภรดา ลาดปะละ
ธุรการ

นางสาวจุรีรัตน์ ปงผาบ
ครู พนักงานราชการ

นางมนทิรา ขันตรี
พนักงานทำความสะอาด

นายณรงค์ ขันตรี
นักการภารโรง