โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษา
>คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา 55191
>คู่มือการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน 55197
>คู่มือความปลอกภัยในการทำงานก่อสร้าง 55190
>คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 55195
>ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง 55191
>4คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 55195
>3คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 55194
>2คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 55187
>1คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 55197
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.58 KB 55198
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงเรียนไหลหินวิทยา65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.82 KB 55202