โรงเรียนไหล่หินวิทยา
462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5427-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนไหล่หินวิทยาผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ของ Thai Stop Covid Plus (TSC)

โรงเรียนไหล่หินวิทยาผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ของ Thai Stop Covid Plus (TSC) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 4 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย  
1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
2.การดำเนินการตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาด
3.วิธีการเรียนของผู้เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
4.การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กรณีที่ไม่มีความพร้อม หรืออื่นๆ)

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 20 ครั้ง